incele

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku bireyler arasında herhangi bir sebeple oluşan borcun ödenmemesi halinde, alacaklının hangi yollarla borcunu geri alabileceği konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. Alacaklı, borçludan alacağını icra ya da iflas müdürlüğü aracılığıyla tahsil eder.

İcra-iflas hukukunun diğer adı da cebri icra hukukudur. Cebri icra, borçların devlet kuvveti yardımıyla zorla yerine getirilmesidir. Borçlu borcunu ödemezse devletin icra organları, borçlunun mallarına el koyar, bu malları  satar ve satış bedelinden alacaklının alacağını öder. Böylece devlet eliyle toplumsal denge korunur. Hukuk büromuzda icra hukukuna ilişkin konularda danışmanlık, takip ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Pusula Hukuk Bürosu, Borçlu sayısının fazla olduğu müvekkiller için, yasal takip süreçleri öncesinde çağrı merkezi aracılığıyla borçların takibi, bu yönde çözüm odaklı hizmetleri oluşturulmaktadır. Müvekkil menfaatlerini korumak amacıyla borçlular ile iletişim kurulmaktadır. İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı  kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır. Borçlular ile anlaşmaya varılmadığı takdirde, haciz ya da iflas işlemleri başlatılmaktadır.

Başlıca hizmetlerimiz de şu şekildedir;

  • İlamlı, ilamsız icra takipleri ve buna ilişkin icra mahkemesinde görülen davalar
  • Kambiyo takibine ilişkin yani çek, senet ve buna benzer kıymetli evraklara ilişkin takip işlemleri
  • İhtiyati haciz davaları
  • İhtiyati tedbir davaları
  • İflas yoluyla takip ve buna ilişkin davalar
  • İtirazın iptali ve kaldırılması davaları
  • Kiralanan gayrimenkullere ilişkin tahliye ve kira alacağı davaları
  • Menfi tespit ve istirdat davaları
  • Menkul ve gayrimenkul rehininin paraya çevrilmesine ilişkin işlemler