incele

Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Türk Medeni Kanunu zümre sistemini uygulamaktadır. TMK Md. 495-497 incelendiğinde anlaşıldığı üzere;

Birinci zümre: Miras bırakanın altsoyu
İkinci zümre:
 Miras bırakanın ana babası
Üçüncü zümre: 
Miras bırakanın büyük ana ve babaları ile onların altsoyudur.

 • Mirasçı olabilmek için bu zümrelerden birine dahil olunması gerekir.
 • Bir önceki zümrede mirasçı bulunması halinde bir sonraki zümre mirasçı olamaz.

Hukuk Büromuz tarafından Malvarlığının mirasçılar arasında eşit ve hakkaniyete uygun paylaşımı, bu paylaşımı yaparken aile bağlarına dikkat edilerek ilişkilerin bozulmamasına özen gösterir, kimse kimsenin miras hakkını ihlal etmeden, sürecin sonlandırılabilmesi için gerekli çaba sarf edilmekte ve mirasçılar arasında ortaya çıkmış olan ihtilaflı süreçler başarı ile sulhla  sonuçlandırılmaktadır.

Başlıca hizmetlerimizi şöyle sırayalabiliriz;

 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Terekenin tespiti davaları
 • Mirastan kaynaklanan istihkak davaları
 • Saklı pay, tenkis davaları
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları
 • Mirasçılık belgesi alınması
 • Mirastan çıkarma işlemleri
 • Mirasın paylaştırılmasına ilişkin işlemler
 • Mirasın reddi davaları