incele

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun alanına giren, ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Şirketler hukuku Ticaret hukukunun bir alanı olu, asıl  temel dayanağı, 2001 tarihli 4721 sayılı Medeni Kanun’un ayrılmaz bir parçası olan 2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur. Ticaret, üretim ve tüketim arasında bir köprü görevi görmektedir. Ekonomik faaliyetlerin üretim, değişim, tüketim ve bölüşüm gibi çok sayıda unsuru bünyesinde barındırdığı göz önüne alındığında, ticari faaliyetlerden daha geniş bir kapsama sahip olduğu görülebilir.

Şirketler hukuku  Ticari hukuk kapsamında olduğu için buna ilişkin davalar;  ticaret davaları, Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevleri altındadır. Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, sermaye piyasası Hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sigorta hukuku, rekabet hukuku gibi diğer hukuk dalları da ticaret hukukunun kapsamı altındadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Alanındaki Hizmetlerimizi genel hatlarıyla şöyle sıralayabiliriz;

  • Haksız rekabet davaları
  • İflas ve iflas erteleme davaları
  • Şirketlerin alacak davaları
  • Ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi davaları
  • Vergi hukukundan doğan davalar
  • Ortaklıktan çıkma davaları
  • Diğer Anonim ve Limited Şirket davaları